Oświadczenie 27 stycznia 2022r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Warszawa, dnia 3 stycznia 2022 r.

W ramach Porozumienia dla Praworządności organizacje obywatelskie zaangażowane w obronę praworządności w porozumieniu ze stowarzyszeniami sędziowskimi, prokuratorskim oraz inicjatywami adwokackimi przygotowały wspólnie 10-punktowy plan odbudowy państwa prawa w Polsce i późniejszej rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości.

W grudniu 2021 roku Porozumienie dla Praworządności zostało podpisane przez 10 opozycyjnych partii politycznych, których przedstawicielki i przedstawiciele wyrazili poparcie dla kierunków zmian zaproponowanych przez organizacje pozarządowe w Porozumieniu dla Praworządności.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przygotowało i przedstawiło projekt ustawy, która legislacyjnie wprowadza w życie 5 pierwszych punktów „Porozumienia dla Praworządności” i wykonuje dotychczasowe wyroki trybunałów europejskich oraz SN i NSA oraz zalecenia Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej.

W ramach Porozumienia dla Praworządności wszystkie partie opozycyjne i strona społeczna wspólnie uznały przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” projekt ustawy za podstawę do dalszych prac legislacyjnych.

Dzisiaj zapowiadamy złożenie w Sejmie projektu ustawy naprawczej bazującej na projekcie SSP Iustitia. Projekt zostanie złożony przez kluby opozycyjne jako projekt poselski i będzie podlegał dalszej procedurze sejmowej.

Uchwalenie tej ustawy umożliwi zakończenie konfliktu z instytucjami Unii Europejskiej oraz odblokowanie Funduszu Odbudowy, zapobieżenie blokadzie innych funduszy Unijnych w ramach mechanizmu warunkowości oraz uniknięcie dalszego naliczania kar nałożonych przez TSUE za nieprzestrzeganie orzeczeń.

Projekt ustawy zakłada:

  • likwidację neoKRS oraz wybór prawidłowej, zgodnej z Konstytucją Krajowej Rady Sądownictwa;
  • utratę funkcji przez wadliwie powołanych tzw. neosędziów oraz prawo wszystkich tych osób do przystąpienia do nowych konkursów przed prawidłowo wybraną KRS;
  • likwidację Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych;
  • likwidację Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych;
  • likwidację Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych;
  • system delegacji sędziowskich w okresie przejściowym (do czasu rozstrzygnięcia nowych konkursów sędziowskich) chroniący obywateli przed chaosem w sądach i nadmiernym przedłużaniem postepowań;
  • zachowanie ważności orzeczeń wydanych z udziałem neosędziów (z wyłączeniem np. orzeczeń Izby Dyscyplinarnej, które są z mocy prawa nieważne), z jednoczesną możliwością wznawiania wadliwych postępowań, ale tylko na wniosek stron;
  • wprowadzenie prawdziwie niezależnego, cywilizowanego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz usunięcie tzw. „ustawy kagańcowej”

Podkreślamy, że jest to jedyny kompleksowy projekt zakładający przywrócenie podstawowych mechanizmów i zasad państwa prawa w Polsce. Projekt, który ponadto maksymalnie jak to możliwe chroni obywateli przed nieważnością postępowań i orzeczeń wydanych z udziałem neosędziów, a jednocześnie przewiduje przeprowadzenie reformy możliwe niezauważalnie dla podsądnych.

Liczymy, że ten projekt złożony w interesie Polski i wszystkich polskich obywateli, znajdzie poparcie w Sejmie, a większość sejmowa nie odrzuci go w ramach politycznej wojny.

Audycja w TOK FM:

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz