Wspólne oświadczenie wszystkich partii PdP o bojkocie wyborów sędziów do neoKRS

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z obwieszczeniem o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa oświadczamy, że sposób powoływania składu KRS został uznany za wadliwy i niezgodny z prawem UE przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ta sytuacja rodzi konflikt domagający się pilnego rozwiązania. W grę wchodzi polska racja stanu w postaci przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zamrożona jest przynależna Polsce część środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy.

Pogłębia się także chaos prawny. Rośnie liczba wadliwie wydanych wyroków – będą one uznawane za nieważne, zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Jednocześnie, rośnie liczba obywateli, którzy nie otrzymują wiążącej decyzji sądów w ważnych dla nich sprawach.

Dlatego deklarujemy, że nie weźmiemy udziału w procedurze wyboru sędziów do neoKRS. Uważamy, że wszelkie działania dotyczące tej sprawy powinny zostać wstrzymane do czasu przyjęcia w Polsce nowego ładu prawnego, zgodnego z polską Konstytucją i prawem Unii Europejskiej.

W tym celu, w ramach Porozumienia dla Praworządności kontynuujemy prace nad projektem ustawy przywracającej konstytucyjny tryb wyborów KRS, przygotowanym z udziałem najwybitniejszych środowisk prawniczych.

Liczymy, że większość sejmowa nie odrzuci jej w ramach politycznej wojny.

Dodatkowo apelujemy:

  • do rządzących i parlamentarzystów o powstrzymanie procesu wyboru nowych sędziów neoKRS, co pozwoli uniknąć pogłębiania się prawnego chaosu oraz oddali niebezpieczeństwo utraty przez Polskę środków unijnych;
  • sędziów, by zgodnie z treścią złożonego ślubowania powstrzymali się od udziału w procedurze uznanej za niezgodną z prawem;
  • opinii publicznej po obu stronach politycznego sporu o zrozumienie powagi sytuacji

Warszawa, dnia 3 stycznia 2022 r.

Dodaj komentarz